Chicago Title Insurance Company

TỪ, CỤM TỪ VÀ ĐỊNH NGHĨA


Hãy tìm các thuật ngữ và cụm từ theo thứ tự bảng chữ cái:

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  Z


Z


Zone: Vùng - Khu vực được chỉ định cho một mục đích sử dụng đặc biệt trong một cộng đồng.

Zoning: Quy vùng - Quy định của chính phủ về việc sử dụng bất động sản.