Click Here for COVID-19 Info
Chicago Title Insurance Company

BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ


Giới thiệu

Phần này của website được thiết kế để góp phần giới thiệu  những với những người cho vay vốn những vấn đề cơ bản xoay quanh các chính sách bảo hiểm quyền sở hữu và các vấn đề có liên quan khác. Bạn sẽ tìm được những thông tin quan trọng phân biệt sự khác nhau giữa các chính sách, những xác nhận được sử dụng phổ biến nhất, các loại chứng thư, và một bản chú giải các thuật ngữ trong ngành thường được sử dụng nhất.

Bảo hiểm quyền sở hữu giúp bảo vệ người cho thuê và các chủ sở hữu nhà khỏi các tổn thất lớn. Chicago Title muốn tạo điều kiện cho các bạn hiểu rõ những khía cạnh khác nhau của chi phí thanh toán trong các vụ giao dịch. Trong khi bảo hiểm về quyền sở hữu có thể là một vấn đề rất phức tạp, thì một sự hiểu biết về những điểm cơ bản có thể giúp cho quá trình giao dịch thuận lợi hơn.

Chúng tôi hi vọng rằng website này sẽ trợ giúp các bạn -- nhưng nếu có bất kỳ thắc mắc cụ thể nào, chỉ cần gọi cho văn phòng Chicago Title ở địa phương. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ rất vui lòng giải đáp câu hỏi của các bạn.

Về đầu trang 


Từ những người bạn của chúng tôi trong Phòng Pháp lý  

Website này được thiết kế chỉ với mục đích giới thiệu và giáo dục. Do những thay đổi liên tục vốn có của ngành công nghiệp bảo hiểm quyền sở hữu, đặc biệt khi xem xét những khác biệt giữa tiểu bang và từng vùng cụ thể, không nên hiểu website này  như một sự trình bày các trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý hay các chi phí thanh toán.

Về đầu trang


Về Bảo hiểm quyền sở hữu

Các chính sách về quyền sở hữu bảo đảm cho các chủ sở hữu và những người cho thuê khỏi những tổn thất có thể do khiếu nại về quyền sở hữu bất động sản thực tế. Bản báo cáo sơ bộ hay bản cam kết cung cấp thông tin trước nhất về những vấn đề  sẽ được trừ ra khỏi chi phí thanh toán. Người cho thuê và chủ sở hữu do đó có cơ hội chỉnh sửa những thiếu sót về thủ tục của quyền sở hữu trước khi mua hay cho thuê.

Bảo hiểm về quyền sở hữu ra đời những năm 1870 xác định một loạt các vấn đề về quyền sở hữu đất đai dựa trên những ghi chép không chính xác, giấy tờ giả mạo, và những vấn đề liên quan. Ngày nay, chính sách bảo hiểm này bảo hiểm cho khách hàng chống lại các hạng mục không thể được xác định dựa trên các sổ sách công cộng, như giấy tờ giả mạo các loại, những người thừa tự không được biết mặt, những vụ kết hôn và ly dị được giấu kín, lỗi do ghi chép, các thủ tục và sự thể hiện không còn hiệu lực về mặt pháp lý.

Các chính sách được thảo ra dựa trên việc tìm kiếm các sổ sách công cộng và những sổ sách khác tạo ra một thông báo mang tính chất xây dựng. Hãy nhớ rằng, một chứng thư không chứng minh được người bán là chủ sở hữu của bất động sản. Chỉ có bảo hiểm quyền sở hữu mới có thể bảo vệ quyền lợi của bạn đối với bất động sản khỏi những trở ngại chưa được biết đến, mâu thuẫn pháp lý, và những khiếu nại không dự đoán được.

Chính sách về bảo hiểm quyền sở hữu giống như một thỏa thuận hợp pháp trả trước. Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bào chữa về mặt pháp lý chống lại việc xâm phạm quyền sở hữu đã được bảo hiểm của bạn (tất nhiên là phụ thuộc vào mức thanh toán chính sách bảo hiểm) và sẽ bồi hoàn về mặt tài chính cho những tổn thất do những xâm phạm về quyền sở hữu của bạn.

Phải nhớ rằng một chính sách bảo hiểm quyền sở hữu của một người cho thuê không bảo hiểm cho người mua khỏi những rủi ro về quyền sở hữu là rất quan trọng. Trong khi một số loại chính sách đề cập đến cả chủ sở hữu và người cho thuê, thì nó chỉ giúp bảo vệ người thuê bằng cách giải thích những hạn chế của việc thanh toán các chi phí  cụ thể của họ.

trong những phần sau bạn sẽ được giải thích về những chính sách và thủ tục xác nhận được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Nếu có thắc mắc liên quan đến bất kỳ tình huống cụ thể nào, hãy liên hệ với đại diện của Chicago Title.

Về đầu trang


Chính sách ALTA (Hiệp hội của Mỹ về Quyền sở hữu Đất đai) 

Trong hầu hết quyền thực thi pháp lý, chính sách cho vay chi trả mở rộng của ALTA là một chính sách phổ biến nhất mang lại mức chi trả mở rộng đối với quyền lợi của người cho vay, có nghĩa là người cho vay được bảo vệ trong trường hợp xảy ra các vấn đề "không ghi chép" khác như lấn chiếm, quyền sử dụng trên đất người khác không được ghi trong hồ sơ lưu trữ, quyền sở hữu, không thống nhất về biên giới -- những vấn đề nói chung có thể được xác định bằng việc kiểm tra đất đai hay một cuộc trắc địa thích hợp. Chính sách này bảo đảm cho người cho vay rằng họ đang có được quyền nắm giữ vật thế chấp nên sẽ được ưu tiên về quyền lợi và những khiếu nại liên quan tới bất động sản.

Chính sách cho vay chi trả mở rộng của ALTA xuất phát từ Chính sách chi trả mở rộng cung cấp các loại bảo hiểm cho những vấn đề không thể được xác định bằng việc kiểm tra hồ sơ lưu trữ công cộng.

HÃY NHỚ RẰNG: Chính sách cho vay mở rộng của ALTA chỉ  bảo hiểm cho người cho vay. Lợi ích của nó đối với người cho vay nằm trong khả năng bao quát các vấn đề không nằm trong sổ sách thông thường.

Về đầu trang


ALTA: Chi trả chi tiết

Việc chi trả theo chính sách cho vay Chi trả Mở rộng của ALTA thay đổi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, bởi mỗi tiểu bang ấn định các ngoại lệ tiêu chuẩn trong Phần 1, Mục lục B có tính chất đáp ứng các đạo luật và luật pháp của tiểu bang đó. Ở California, chính sách cho vay ALTA sẽ bảo hiểm cho người cho vay khỏi bị tổn thất hay thiệt hại trong trường hợp:

 • Việc giao quyền không phải trong những trường hợp đã liệt kê.
 • Thiếu sót, quyền giữ thế chấp hoặc điều trở ngại không bị loại trừ và người ký nhận thanh toán hợp đồng bảo hiểm không nêu rõ trong chính sách.
 • Không có quyền đi vào đường công cộng.
 • Quyền sở hữu không thể bán như đã được bảo hiểm.
 • Tài sản thế chấp không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành được (trừ phi khiếu nại được dựa trên việc cho vay nặng lãi, bảo vệ tín dụng người tiêu dùng hoặc luật thành thật khi cho vay.)
 • Ưu tiên giữ thế chấp về xây dựng đối với tài sản bị thế chấp (trừ quyền nắm giữ thế chấp phát sinh từ giao kèo bắt đầu sau ngày của chính sách và không được bảo trợ bởi khoản vay đã có bảo hiểm.)
 • Việc chuyển nhượng tài sản thế chấp không có giá trị pháp lý hay không thể thi hành được vì lý do có một lỗi tương phản với chính sách.

Về đầu trang


ALTA: Điều kiện và Quy định

Những điều kiện và các quy định của chính sách ALTA bao gồm những điều khoản quan trọng về việc thanh toán cho cả công ty bảo hiểm lẫn người được bảo hiểm. Những điểm chính là:

 • Những điều khoản chính được sử dụng phải được xác định.
 • Những tình huống mà chính sách vẫn có hiệu lực khi bất động sản hay quyền lợi đối với bất động sản đã được bảo hiểm bị một người khác chiếm giữ.
 • Cách thức và thời gian mà nguyên đơn phải thông báo về vụ khiếu nại, và điều khoản để bào chữa và truy tố vụ kiện.
 • Tùy chọn của công ty bảo hiểm trong việc hủy bỏ quyền lợi của bên kia; thanh toán hay dàn xếp các khiếu nại.
 • Cách thức tổn thất được xác định và việc thanh toán tổn thất.
 • Những hạn chế và miễn giảm trách nhiệm pháp lý; trách nhiệm pháp lý không có tính chất tích lũy; sự bán nợ để thanh toán; hạn chế của chính sách về trách nhiệm pháp lý.

MỘT LẦN NỮA: Như đối với tất cả các chính sách về bảo hiểm quyền sở hữu, các xác nhận khác nhau sẽ ảnh hưởng đến việc chi trả và những hạn chế của chính sách cho vay ALTA. Xem phần xác nhận để biết thêm thông tin -- hoặc gọi cho văn phòng đại diện của Chicago Title.

Về đầu trang


ALTA: Loại trừ chi trả của người cho vay

Chi trả theo chính sách của ALTA bị loại trừ do những vấn đề sau:

 • Bất cứ luật, pháp lệnh, quy định nào của chính phủ, hay quyền lực của cảnh sát liên quan tới việc xây dựng, quy vùng, chiếm giữ, sử dụng, hoặc bảo vệ môi trường ngoại trừ đối với những thiếu sót đã được ghi vào hồ sơ.
 • Quyền chính phủ lấy tài sản riêng vào việc công.
 • Thiếu sót, quyền giữ thế chấp...nếu:
  • được tạo ra bởi người được bảo hiểm.
  • được người được bảo hiểm biết, nhưng không được nêu cụ thể trong văn bản đối với người ký nhận thanh toán các hợp đồng bảo hiểm vào ngày cụ thể.
  • Người được bảo hiểm không chịu tổn thất hay thiệt hại nào.
  • Được tạo ra hay đính kèm sau ngày của chính sách (trừ bảo hiểm về quyền nắm giữ thế chấp được quy định ở khoản nào khác trong chính sách).
  • Nếu quyền nắm giữ tài sản thế chấp được bảo hiểm không thi hành được do người được bảo hiểm không tuân thủ luật "kinh doanh" của tiểu bang nơi bất động sản được bảo hiểm.
  • Bất kỳ khiếu nại nào, phát sinh từ các vụ giao dịch, tạo ra quyền lợi của người cho vay bằng thế chấp, cũng được bảo hiểm khi xảy ra tình trạng phá sản của liên bang, tình trạng không trả được nợ cho tiểu bang, hoặc các luật tương tự về quyền hạn của chủ nợ.

Về đầu trang


Chính sách Chi trả Tiêu chuẩn

Mặc dù mỗi bang đều có những hạn chế và khác biệt theo từng chính sách, nhưng rất nhiều bang sử dụng chính sách Chi trả Tiêu chuẩn. Chính sách này cung cấp một mức chi trả trong trường hợp có những rủi ro không chính thức thấp hơn mức chi trả mở rộng của chủ sở hữu hay của người cho vay ALTA. Chính sách Chi trả Tiêu chuẩn là chính sách bảo hiểm về quyền sở hữu được sử dụng rộng rãi nhất. Đôi khi nó được sử dụng như một chính sách cho vay để đảm bảo giá trị pháp lý của văn tự thế chấp  hay chứng thư ủy thác về quyền lợi hoặc tài sản trong bất động sản.

Tuy nhiên, Chính sách Bảo hiểm Tiêu chuẩn thường được sử dụng như một chính sách của chủ sở hữu hay trong một số quyền thực thi pháp lý, là chính sách Bảo vệ Chung (JP) bảo hiểm cho cả chủ sở hữu và người cho vay. Sự đa dạng của xác nhận được sử dụng để điều chỉnh Chính sách Chi trả Tiêu chuẩn khiến nó trở thành một trong những chính sách sẵn có linh hoạt nhất, và vì thế trở thành phổ biến nhất.

LƯU Ý: Chính sách Chi trả Tiêu chuẩn không phải lúc nào cũng được gọi như vậy. Ví dụ: Ở California, nó được gọi là chính sách của CLTA (Hiệp hội về Quyền sở hữu Đất Đai bang California). Ở Washington, nó được gọi là chính sách  WLTA (Hiệp hội về Quyền sở hữu Đất Đai bang Washington) ..., và ở một số tiểu bang, chính sách của chủ sở hữu là một chính sách ALTA của Chủ sở hữu Tiêu chuẩn. Văn phòng Chicago Title của địa phương sẽ rất vui lòng giải thích các hình thức chính sách đang sử dụng trong tiểu bang của bạn.

Chính sách Chi trả Tiêu chuẩn hầu như dựa vào những vấn đề trong hồ sơ lưu trữ công cộng. Tuy nhiên, một số hạng mục không chính thức cũng được đề cập trong các điều khoản của nó, bao gồm giả mạo, lừa đảo... Thủ tục xác nhận đi kèm, như một phần của chính sách, nếu có, sẽ tác động đến việc chi trả.

Về đầu trang


Chính sách Chi trả Tiêu chuẩn: Chi tiết

Chính sách Chi trả Tiêu chuẩn của CLTA sẽ bảo hiểm cho người cho vay và/hoặc chủ sở hữu đề phòng tổn thất hoặc thiệt hại nếu:

 • Quyền hưởng lợi không được liệt kê.
 • Thiếu sót, quyền nắm giữ thế chấp hay trở ngại không bị loại trừ và người ký nhận thanh toán hợp đồng bảo hiểm không nêu ra trong chính sách.
 • Thiếu sót trong việc thực hiện văn kiện bảo hiểm, hay ưu tiên đối với những văn kiện về quyền nắm giữ thế chấp, hay sự ngăn cản, đều không bị loại trừ hay nêu ra.
 • Sự chuyển nhượng tài sản thế chấp đã được bảo hiểm không có giá trị pháp lý, với điều kiện là nó được liệt kê trong Schedule B.

Về đầu trang


Chính sách Chi trả Tiêu chuẩn: Điều kiện và Quy định

Như chính sách cho vay ALTA, những điều kiện và điều khoản của Chính sách Chi trả Tiêu chuẩn cũng bao gồm những điều khoản quan trọng về việc chi trả đối với cả người bảo hiểm lẫn người được bảo hiểm. những điểm chính là:

 • Các điều khoản chính được sử dụng phải được xác định.
 • Những tình huống mà chính sách vẫn có hiệu lực khi bất động sản hay quyền lợi đối với bất động sản đã được bảo hiểm bị một người khác chiếm giữ.
 • Cách thức và thời gian mà nguyên đơn phải thông báo về vụ khiếu nại, và điều khoản để bào chữa và truy tố vụ kiện.
 • Những lựa chọn của công ty bảo hiểm trong việc hủy bỏ quyền lợi của bên kia, chi trả hoặc thanh toán cho các khiếu nại.
 • Cách thức tổn thất được xác định và việc thanh toán tổn thất.
 • Những hạn chế và miễn giảm trách nhiệm pháp lý;  sự bán nợ để thanh toán; hạn chế của chính sách về trách nhiệm pháp lý
 • Các điều khoản về việc phân giải bằng trọng tài.

Về đầu trang


Loại trừ Chi trả Tiêu chuẩn

Chi trả theo chính sách tiêu chuẩn bị loại trừ do những vấn đề sau:

 • Bất cứ luật, pháp lệnh, quy định nào của chính phủ, hay quyền lực của cảnh sát liên quan tới việc xây dựng, quy vùng, chiếm giữ, sử dụng, hay bảo vệ môi trường ngoại trừ đối với những thiếu sót đã được ghi vào hồ sơ.
 • Quyền chính phủ lấy tài sản riêng vào việc công.
 • Thiếu sót, quyền giữ thế chấp... nếu:
  • được tạo ra bởi người được bảo hiểm.
  • được người được bảo hiểm biết, nhưng không được nêu cụ thể trong văn bản đối với người ký nhận thanh toán các hợp đồng bảo hiểm vào ngày cụ thể.
  • Người được bảo hiểm không chịu tổn thất hoặc thiệt hại nào.
  • Được tạo ra hay đính kèm sau ngày của chính sách (trừ bảo hiểm về quyền nắm giữ thế chấp được quy định ở khoản nào đó trong chính sách).
  • Nếu quyền nắm giữ thế chấp là tài sản thế chấp không thi hành được do người được bảo hiểm không tuân thủ luật "kinh doanh" của tiểu bang nơi bất động sản được bảo hiểm.
  • Bất kỳ khiếu nại nào, phát sinh từ các vụ giao dịch, tạo ra quyền lợi của người cho vay bằng thế chấp, cũng được bảo hiểm khi xảy ra tình trạng phá sản liên bang, tình trạng không trả được nợ của tiểu bang, hoặc các luật tương tự về quyền hạn của chủ nợ.

Hãy nhớ rằng xác nhận sẽ ảnh hưởng đến tất cả hoặc một số hạng mục chi trả; rằng các tiểu bang khác nhau có thể có những điểm hạn chế, những loại trừ, hay chi trả khác nhau; và rằng văn phòng đại diện Chicago Title của bạn sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi cụ thể nào bạn mà bạn hỏi.

Về đầu trang


PIRT

Viết tắt của Chính sách Bảo hiểm Quyền sử dụng được lưu hồ sơ, PIRT cung cấp các mức bảo hiểm cụ thể cho người cho vay trong trường hợp có tổn thất về tiền, không quá 150.000 USD, nếu có bất cứ lỗi nào về thông tin đã cung cấp. Thông tin đã được cung cấp ở Schedule A của  PIRT bao gồm chủ sở hữu có lưu hồ sơ, giấy bảo đảm hợp pháp và các quyền giữ thế chấp về tiền được ghi trong hồ sơ.

Về đầu trang


Xác nhận tiếp tục

Giống như Cập nhật, nó phản ánh những thay đổi về quyền sở hữu trong hồ sơ và các quyền giữ thế chấp bổ sung đã được ghi trong hồ sơ kể từ ngày hiệu lực của PIRT, được phát hành khi có yêu cầu, trong vòng sáu tháng kể từ ngày thực thi chính sách, xác nhận đơn.

Về đầu trang


Cập nhật PIRT

Một Schedule A được cấp lại cập nhật chính sách phản ánh những thay đổi về quyền sở hữu và các khoản bổ sung về quyền giữ thế chấp hoặc xóa hồ sơ. Cập nhật được phát hành trong vòng sáu tháng kể từ ngày của chính sách.

Về đầu trang


Tín dụng tuần hoàn, xác nhận (GSP-138) về Tỉ giá thay đổi (RCVE)

Xác nhận gia hạn việc chi trả của RCVE khi bạn chỉnh sửa hay gia tăng hạn mức tín dụng ngân hàng hiện có, được phát hành cùng với Cập nhật PIRT hoặc một PIRT mới.

PIRT là một thương hiệu đã đăng ký.

Về đầu trang


TSG (Văn tự bảo đảm Thương vụ cho người Người được ủy thác)

Ở một vài tiểu bang, người cho vay được phép tịch biên một Văn tự thế chấp hay một Chứng thư ủy thác bảo đảm một trách nhiệm nếu người ủy thác không hoàn thành việc thực thi nghĩa vụ. Luật pháp ở những tiểu bang này quy định việc tịch biên tài sản được tiến hành như thế nào và các thông báo về tình trạng chưa xử của tiến trình đó. Văn tự bảo đảm Thương vụ của Người được ủy thác đáp ứng nhu cầu của người được ủy thác tịch biên tài sản hay người cho vay theo kiểu nhận thế chấp để có được các thông tin trong hồ sơ lưu trữ công cộng, cũng như đáp ứng nhu cầu của các cá nhân và đơn vị, những người theo luật của tiểu bang, phải nhận được thông báo về việc tich biên tài sản sắp tiến hành. Văn tự bảo đảm cung cấp những thông tin hồ sơ công cộng sau:

 • Sự trao quyền sở hữu đối với bất động sản hay quyền lợi bị ngăn cản bởi Tài sản thế chấp hay Chứng thư ủy thác
 • Những trở ngại đối với đất
 • Tên và địa chỉ của các cá nhân và đơn vị phải nhận được thông báo về thủ tục tịch biên theo luật pháp của tiểu bang
 • Báo chí phải nói rõ cho công chúng thông báo về thủ tục tịch biên tài sản
 • Thành phố hay Quận Pháp lý nơi đất đai tọa lạc

Về đầu trang


Xác nhận

Như chúng tôi đã đề cập, các loại chi trả được áp dụng trong hai chính sách Chi trả Tiêu chuẩn và Mở rộng ALTA đều bị ảnh hưởng rất lớn bởi xác nhận đi kèm. Dưới đây là danh sách liệt kê những loại xác nhận được sử dụng thông dụng nhất.

MẪU 100: Loại xác nhận này cho phép mở rộng việc chi trả theo Chính sách cho vay Chi trả Mở rộng bằng cách thêm vào mức bảo hiểm cho một số vấn đề "không được ghi chép". Việc chi trả được mở rộng đối với các Điều kiện và Điều khoản và Hạn chế; sự lấn chiếm; quyền sử dụng bề mặt đất để phát triển khoáng sản. Mẫu 100 cũng đảm bảo cho người cho vay những Điều kiện và Điều khoản và Hạn chế không bao gồm việc trao lại tài sản bắt buộc cho chủ cũ, quyền tiếp nhận lại hoặc quyền chấm dứt hợp đồng. Loại xác nhận này không được cấp chung với những chính sách về đất chưa xây dựng hoặc vốn vay xây dựng.

MẪU 102.4 : Một loại xác nhận nền móng bảo đảm cho người cho vay rằng các nền móng của công trình đang thi công nằm trong ranh giới của lô đất được bảo hiểm; và rằng vị trí của các nền móng nhà này không vi phạm các Điều kiện, Điều khoản và Hạn chế (CC&R) bao gồm trong Schedule B.

MẪU 102.5: Giống như mẫu 102.4 có bổ sung bảo hiểm rằng các móng nhà không -- vào ngày xác nhận -- xâm phạm vào quyền sử dụng đất đai của người khác được đề cập trong chính sách.

MẪU 100.12: Cũng sử dụng cho các chính sách ALTA, Mẫu 100.12 đảm bảo cho người cho vay rằng các Điều kiện, Điều khoản và Hạn chế không bao gồm việc trao lại tài sản bắt buộc cho chủ cũ nào, quyền tiếp nhận lại hoặc quyền chấm dứt hợp đồng.

MẪU 101: Xác nhận Thế chấp về Xây dựng chỉ được cấp cùng với chính sách Chi trả Tiêu chuẩn bảo hiểm cho chứng thư cho vay vốn xây dựng, nó bảo hiểm cho người cho vay trong trường hợp có tổn thất nếu Quyền giữ thế chấp xây dựng thiết lập ưu tiên do bắt đầu công việc trước đối với công trình cải tạo xây cất.

MẪU 101.2: Xác nhận Quyền giữ thế chấp được sử dụng với hoặc chính sách Chi trả Tiêu chuẩn hoặc chính sách Chi trả Mở rộng của  ALTA, được cấp sau khi Thông báo Hoàn tất được ghi vào hồ sơ. Thường được yêu cầu khi một khoản vay xây dựng được đổi thành một khoản vay cố định cho người vay hoặc khoản vay được sắp xếp để bán cho một người cho vay khác.

MẪU 103.1: Xác nhận về Lấn chiếm được sử dụng với chính sách Chi trả Tiêu chuẩn hay ALTA mở rộng việc chi trả được quy định bởi Mẫu100, được cấp khi các hạng mục liệt kê trong bản báo cáo sơ bộ là những công trình kiến trúc phụ "tổng thể" không thể định vị chính xác.

MẪU 108.7 & 108.8: Cả hai được dùng để bảo hiểm cho quyền ưu tiên của tiền trả trước phụ thêm được bảo đảm bởi Chứng thư ủy thác hoặc Văn tự thế chấp. Mẫu 108.7 được sử dụng với các chính sách Chi trả Tiêu chuẩn. Mẫu 108.8 là phiên bản của ALTA.

MẪU 116: Xác nhận Địa chỉ được sử dụng với các chính sách ALTA, chỉ định địa chỉ con đường của khu đất được bảo hiểm và chỉ rõ loại công trình xây cất cải tạoở khu đất nói trên.

MẪU 116.2: Xác nhận Địa chỉ được sử dụng hoặc là với Chính sách Chi Trả Tiêu chuẩn hoặc với Chính sách Chi Trả Mở rộng ALTA đảm bảo quyền lợi trong một tài sản chung.

Về đầu trang


Chứng thư

Bảo hiểm quyền sở hữu chủ yếu dựa trên những hồ sơ bao gồm các văn kiện đã được ghi vào hồ sơ lưu trữ công cộng, và những giấy tờ tương tự. Một trong những văn kiện thông dụng nhất là chứng thư -- một văn kiện bằng văn bản chuyển giao quyền sở hữu hay quyền lợi đối với bất động sản từ một bên sang cho bên kia. Có rất nhiều loại chứng thư đang được sử dụng cho việc chuyển nhượng quyền sở hữu. Bảng liệt kê ngắn gọn sau đây sẽ mô tả các loại chứng thư hiện đang được sử dụng phổ biến nhất.

 • Chứng thư tước quyền
  Chứng thư này chuyển nhượng bất kỳ quyền lợi có thể nào của người chuyển nhượng đối với bất động sản đã nói vào ngày của chứng thư mà không trình bày những trở ngại về quyền sở hữu phát sinh từ quyền giữ thế chấp, quyền sử dụng trên đất người khác... Nó cũng thường được sử dụng để nhượng lại  một bất động sản hay một lãi suất thấp hơn lãi suất của "bất động sản thừa kế".
 • Chứng thư chuyển nhượng
  Chứng thư được sử dụng rộng rãi nhất ở California. Nó chuyển nhượng tất cả quyền sở hữu mà người chuyển nhượng có thể đạt được trong tương lai. Nó bao gồm các điều khoản do hiến pháp quy định về việc chuyển nhượng trước và việc gây trở ngại.
 • Chứng thư ủy thác
  Chứng thư ủy thác được sử dụng để chuyển nhượng "quyền sở hữu không thi hành" đối với đất đai cho một người hoặc công ty khác như là một "người được ủy thác", để đảm bảo nợ và những nghĩa vụ khác. Người được chuyển nhượng được trao quyền bán khu đất bị cản trở trong trường hợp người đi vay không trả nợ đúng kỳ hạn.