Click Here for COVID-19 Info
Chicago Title Insurance Company

TỪ, CỤM TỪ VÀ ĐỊNH NGHĨA


Hãy tìm các thuật ngữ và cụm từ theo thứ tự bảng chữ cái:

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  Z


G


Garnishment: Tịch thu lương nhân công - Sự tịch biên tài sản cá nhân của một con nợ trong trạng thái sở hữu của người thứ ba.

General Index: Tổng danh mục - Hồ sơ vụ việc của một công ty xác minh quyền sở hữu ảnh hưởng đến quyền sở hữu đất được duy trì theo tên các cá nhân và thực thể hơn là theo mô tả bất động sản.

General Law City: Thành phố theo luật phổ quát - Nói khái quát, là một thành phố tổ chức theo luật phổ quát. (So sánh với "thành phố hiến chương" ở trên.)

General Plan Restrictions: Giới hạn kế hoạch tổng thể - Các giới hạn sử dụng bất động sản được áp đặt cho quyền lợi của tất cả các lô trong vùng được chia.

Gift: Quà - Sự chuyển nhượng hay chuyển giao tự nguyện một tài sản mà không suy xét giá trị.

Gore: Mảnh đất chéo - Một mảnh đất tam giác nhỏ.

Gov. Code: Quy định Chính phủ - Quy định do Chính phủ ban hành.

Graduated Lease: Hợp đồng thuê giá tăng dần - Một hợp đồng thuê cho nhiều giá thuê khác nhau.

Grant: Chuyển nhượng bằng khế ước - Sự chuyển giao một bất động sản theo chứng thư.

Grant Deed: Chứng thư chuyển nhượng - Một văn bản chuyển quyền sở hữu bất động sản.

Grantee: Người được chuyển nhượng - Người nhận quyền sở hữu bất động sản bằng chứng thư.

Grantor: Người chuyển nhượng - Người chuyển quyền sở hữu bất động sản bằng chứng thư.

Groin: Vòm nhọn - Một cấu trúc để cản hay chống cát bay vào ở nơi gần biển và hồ.

Ground Lease: Hợp đồng thuê nền đất - Một hợp đồng thuê đất, chỉ thuê và không được cải tạo bởi người thuê theo hợp đồng.

Ground Rent: Tiền thuê nền đất - Tiềm kiếm được từ khu đất tách biệt với các hạng mục cải tạo của nó.

Guarantee of Title: Bảo đảm quyền sở hữu - Một hình thức bảo đảm quyền sở hữu hoàn toàn dựa vào việc trưng bày hồ sơ công.

Guardian: Người giám hộ - Một người được chỉ định bởi tòa án xử về thủ tục di chúc để trông nom một người, tài sản, hay người và tài sản của người vị thành niên hay người không đủ khả năng.

Về đầu trang