Chicago Title Insurance Company

TỪ, CỤM TỪ VÀ ĐỊNH NGHĨA


Hãy tìm các thuật ngữ và cụm từ theo thứ tự bảng chữ cái:

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  Z


O


Obiter Dictum: Tuyên bố ngẫu nhiên - Noi một cách tình cờ.

Office Information: Thông tin văn phòng - Thông tin đặc biệt về tầm quan trọng của quyền được sở hữu liên quan đến những người và tài sản được bảo vệ bởi một công ty xác minh quyền sở hữu nhưng không nhất thiết là vấn đề lưu hồ sơ công.

Offset Statement: Bản khai bù lỗ - Bản khai theo lẽ thường cung cấp cho người nắm giữ khế ước bên thứ ba về tình trạng hiện tại của tài khoản tiền thuê, ký quỹ bảo đảm, số dư trên quyền giữ thế chấp và sự cản trở.

Omnibus Clause: Điều khoản gồm nhiều nội dung - Điều khoản trong một trật tự để phân phối mà theo đó bất kỳ tài sản nào của người đã chết không được mô tả cụ thể đều bị phân bổ.

Open-End Mortgage: Văn tự thế chấp bỏ ngỏ - Điều khoản trong một văn tự thế chấp (hoặc chứng thư ủy thác) theo đó các khoản tiền vay bổ sung mà người cho vay thực hiện cho người vay sau khi thi hành một văn bản bảo đảm được được bảo đảm theo nó.

Operative Property: Bất động sản đang sử dụng - Bất động sản cần thiết để hoạt động và thực hiện một hoạt động kinh doanh cụ thể.

Option: Tùy chọn - Sự lựa chọn; quyền thực hiện hay không thực hiện một hành động trong tương lai theo suy xét, hoặc đòi hỏi hay không đòi hỏi người khác thực hiện một hành động trong tương lai.

Order Confirming Sale: Mua bán có chứng thực theo lệnh tòa - Mua bán bất động sản có chứng thực theo lệnh của tòa bởi một cá nhân đại diện, hay người được ủy thác khác.

Ordinance: Sắc lệnh - Một đạo luật của thành phố hay hạt.

Ostensible: Có vẻ là - Biểu hiện ra ngoài hay dường như là.

Outlawed: Ngoài vòng pháp luật - Một yêu cầu, quyền hạn, hay nguyên cớ kiện tụng không thể thi hành do hết hiệu lực về thời gian.

Overriding Royalty: Tiền thuê mỏ chính yếu - Lợi tức xăng dầu được giữ lại bởi người thuê theo hợp đồng khi người đó thực hiện việc cho thuê lại hay chuyển nhượng.

Overt - Mở.

Owner's Policy: Chính sách của chủ sở hữu - Chính sách về bảo hiểm quyền sở hữu để bảo đảm quyền của một chủ sở hữu.

Ownership: Quyền sở hữu - Quyền sử dụng và thụ hưởng bất động sản trừ những người khác.

Về đầu trang